Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2021-2027.

Programmet retter seg mot alle utdanningsnivå. Internasjonalt servicekontor mottar midler for å gjennomføre mobilitetsprosjekt innenfor fag- og yrkesopplæring.

Norge er ikke medlem av EU, men vi er en del av EØS-avtalen. Dette gjør at Norge kan ta del i EUs programmer og motta økonomisk støtte derfra. Erasmus+programmet for opplæring er ett av fire programmer innenfor livslang læring.

Erasmus+ mobilitet

Erasmus+ mobilitet gir et løft til utdanningen gjennom at elever/lærlinger får oppholde seg i et europeisk land i en kortere eller lengre periode. I denne perioden får de muligheten til å ha praksisplass i en utenlandsk bedrift, de får lære en ny kultur og et nytt språk, og de får en erfaring for livet som er viktig både for personlig utvikling og arbeidsmuligheter videre.

Søker årlig

Internasjonalt servicekontor for Innlandet søker årlig økonomisk støtte fra Erasmus+. I Norge er det Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som fordeler midlene. HK-dir er et statlig forvaltningsorgan som er underlagt Kunnskapsdepartementet.

vi finansierer våre prosjekter gjennom økonomisk støtte fra Erasmus+.

Mer informasjon om Erasmus+

www.hkdir.no